Astudiaeth achos

Cross University Collaborations     Nôl i brifysgolion

Gweithrediad Bluefish gwerth €7 miliwn a gefnogir gan yr UE

  • Buddsoddiad €7 miliwn a gefnogir gan yr UE yn ymchwilio i ddiwydiant pysgodfeydd Cymru ac Iwerddon.
  • Bydd y gweithrediad pysgod glas yn defnyddio arolwg traws-ffiniol a mordeithiau samplu ar y cyd.
  • Arweinir y prosiect gan Brifysgol Bangor yn gweithio gyda phartneriaid sef Marine Institute, Bord Iascaigh Mhara, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Cork.

Nod y prosiect Pysgod Glas oedd cynnal astudiaethau gwaelodlin i leihau bylchau gwybodaeth mewn dealltwriaeth am ecosystem forol ac effeithiau hinsawdd, ac i drosglwyddo’r wybodaeth honno, arbenigedd trawsffurfiol ac arfer gorau i gymunedau lleol a rhanddeiliaid eraill, mewn perthynas â rheoli pysgod masnachol, pysgod cregyn a diwylliant aqua o dan gyd-destun newid hinsawdd.

Arweinir y prosiect gan Brifysgol Bangor gyda’r partneriaid Marine Institute, Bord Iarcaigh Mhara, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Cork.

Bydd y buddsoddiad €7 miliwn a gefnogir gan yr UE yn niwydiannau pysgodfeydd Cymru ac Iwerddon yn buddsoddi mewn prosiectau gwyddoniaeth a thechnoleg i helpu i amddiffyn bywyd morol tra’n datblygu’r diwydiannau pysgodfeydd a diwylliant aqua yng Nghymru ac Iwerddon, a helpu i atgyfnerthu’r cysylltiadau economaidd a chydweithio traws-ffiniol rhwng y ddwy wlad. Bydd y gweithrediad Pysgod Glas yn defnyddio’r cwch ymchwil o Iwerddon Celtic Voyager a’r cwch ymchwil oGymru Prince Madog mewn arolwg traws-ffiniol a mordeithiau samplu ar y cyd.

Bydd y cyllid yn cefnogi ymchwiliad gwyddonol i’r cyfleoedd a’r risgiau a gyflwynir gan newid hinsawdd ym Môr Iwerddon a defnyddio technoleg i leihau costau ynni a helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd.

Bydd y prosiect yn cyflogi dau ymchwilydd ôl-ddoethurol, a bydd yn cysylltu ag ymchwil parhaus i amrywiaeth, esblygiad a dynameg rhywogaethau sy’n cael eu pysgota ac effeithiau potensial newid hinsawdd ar gefnforoedd yn y dyfodol.
Bydd y prosiect hefyd yn rhyngweithio â gwaith rheoli pysgodfeydd parhaus a gyflawnir ar y cyd gyda’r Brifysgol, Adran Forol a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r sectorau pysgodfeydd a dyframaethu sy’n gweithredu ym Môr Iwerddon wedi’u hamlygu gan Lywodraethau Cymru ac Iwerddon yn bwysig yn economaidd ac yn gymdeithasol, ac mae’r ddwy wlad wedi cydnabod yr angen i gynyddu gweithgarwch.
Cefnogir y prosiect Pysgod Glas gan €5.5 miliwn o gronfeydd yr UE drwy raglen cydweithredu Lloegr a Chymru yr UE.

Am ragor o wybodaeth gweler www.irelandwales.eu.