Astudiaeth achos

Cross University Collaborations     Nôl i brifysgolion

Systemau Ynni Integredig Hyblyg: Adeiladu ar y gallu o’r radd flaenaf sy’n bodoli ym mhrifysgolion Cymru

  • Prosiect gwerth £24.5 miliwn ledled Cymru sy’n dwyn ynghyd arbenigedd o brifysgolion, diwydiant a llywodraeth leol i hwyluso’r cyfnod pontio i ddyfodol carbon isel.
  • Prosiect pum mlynedd a gefnogir gan yr UE yn gweithio gyda chymunedau lleol i drawsnewid defnydd clyfar o ynni.
  • Ddefnyddio data go iawn o ardal arddangos byd go iawn.
  • Lleihau risg datgarboneiddio.

Mae Systemau Ynni Integredig Hyblyg (FLEXIS) yn weithrediad ymchwil gwerth £24.5 miliwn a ddyluniwyd i ddatblygu gallu ymchwil systemau ynni yng Nghymru a fydd yn adeiladu ar y gallu blaenllaw sydd eisoes ym mhrifysgolion Cymru.

Mae’r prosiect FLEXIS, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru, yn dwyn ynghyd arbenigedd ar draws y prifysgolion hyn i hwyluso proses drosglwyddo fforddiadwy, gynaliadwy, a chymdeithasol dderbyniol i ddyfodol carbon isel. Bydd y prosiect pum mlynedd a gefnogir gan yr UE yn ceisio datrys set amrywiol, cymhleth a rhyng-ddibynnol o heriau, yn amrywio o storio ynni, i ddatgarboneiddio a thlodi tanwydd. Erbyn 2020, disgwylir sicrhau dros £20 miliwn o incwm ymchwil cystadleuol ychwanegol yng Nghymru o ganlyniad i FLEXIS.

Cyflawnir y gwaith mewn dwy ardal ddaearyddol: Gorllewin Cymru a’r Cymoedd; a Dwyrain Cymru. Mae FLEXIS wedi derbyn £15 miliwn mewn cymorth cyllid drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu systemau ynni hyblyg, sydd yn flaenoriaeth frys ar gyfer cynhyrchu a chyflenwi ynni. Bydd yn cael effaith economaidd sylweddol drwy gefnogi a datblygu’r ymchwil enwog yn y maes hwn, ac yn fwy penodol drwy’r technolegau newydd a’r swyddi newydd a fydd yn dilyn y gwaith hwn.

Ei nod yw creu diwylliant o ymchwil ac arloesedd ar draws Cymru fel bod Cymru yn dod yn adnabyddus ledled y byd fel arweinydd mewn technoleg systemau ynni. Bydd rhan o’r gweithgarwch hefyd yn cynnwys sbarduno arloesedd i greu swyddi a chynhyrchu effaith economaidd gwirioneddol. Un o amcanion allweddol FLEXIS yw creu màs critigol sylweddol a denu ymchwilwyr newydd i Gymru. Ymgorffori ymchwilwyr rhagorol mewn cwmnïau a arweinir gan ymchwil yng Nghymru, a byddwn yn gweithio i ddenu cwmnïau newydd i leoli ym, ac felly’n cefnogi economi Cymru a chreu swyddi.

Mae partneriaid FLEXIS yn cefnogi datblygiad clwstwr drwy gydweithio gyda sefydliadau ymchwil y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru, ledled Ewrop, ac yn fyd-eang i hyrwyddo cynhyrchion ymchwil Cymru, y cyrsiau hyfforddiant proffesiynol a fydd yn deillio o’r gweithgarwch hwn, a chynhyrchu’r peirianwyr ymchwil graddedig sydd eu hangen i wneud Cymru yn un o’r arweinwyr byd-eang mewn ymchwil ynni.

Bydd yr holl ymchwil sydd i’w gyflawni yn canolbwyntio ar, ac yn berthnasol i, arddangoswr ‘yn seiliedig ar le’ yng Nghymru sydd wedi’i leoli yng ngweithfeydd Tata Steels ym Mhort Talbot.

Am ragor o wybodaeth gweler http://www.flexis.wales/.