Astudiaeth achos

Prifysgol Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Arloesedd mewn gofal iechyd: Masnacheiddio dyfais feddygol arloesol

  • Masnacheiddio dyfais arobryn sy’n clirio mwg sy’n cael ei greu yn ystod llawdriniaeth.
  • Sefydlwyd y cwmni i fasnacheiddio dyfeisiadau Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru.
  • Ers hynny mae’r cwmni wedi penodi dosbarthwyr mewn 25 o wledydd ac wedi sicrhau £2.1 miliwn i gefnogi masnacheiddio ei brif gynnyrch ymhellach.

Mae dyfais arloesol sy’n clirio mwg a grëwyd yn ystod llawdriniaeth wedi arwain at effaith economaidd amlwg a manteision cymdeithasol ar gyfer cleifion ledled y byd.

Mae mwg llawfeddygol yn broblem sylweddol yn ystod llawdriniaeth laparosgopig. Mae mwg a grëwyd gan offerynnau torri yn cronni’n gyflym yn y ceudod abdomenol, gan amharu’n ddifrifol ar ansawdd y maes gweledol ac arafu’r llawdriniaeth. Hefyd mae rhyddhau mwg llawfeddygol yn y theatr lawdriniaeth yn annymunol i’r tîm llawfeddygol ac mae risg bosibl o oblygiadau iechyd hirdymor yn dilyn amlygiad cronig.

Mae dros chwe miliwn o lawdriniaethau laparosgopig yn cael eu cynnal dros y byd bob blwyddyn. Mae ymchwil ac adborth yn dangos fod cynhyrchion blaenorol yn aneffeithiol i raddau helaeth o ran bodloni anghenion y tîm llawfeddygol. Dyfeisiwyd yr ateb, Ultravision™, gan Dr Neil Warren, arbenigwr sydd ar flaen y gad ym maes hyfforddiant llawdriniaethau lleiaf ymyrrol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r ddyfais arloesol yn clirio mwg llawfeddygol o’r maes gweledol yn dawel, yn ddidrafferth ac yn anymwthgar ac yn ei atal rhag cael ei ryddhau i’r theatr llawdriniaeth er mwyn galluogi arfer gorau mewn llawdriniaethau laparosgopig. UltravisionTM yw’r cynnyrch cyntaf i’w lansio gan Alesi Surgical (Asalus Meddygol Instruments Limited gynt), sefydlwyd y cwmni i fasnacheiddio dyfeisiadau Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru.

Mae’r dechnoleg sy’n sail i Ultravision™, gwaddodiad electrostatig, yn destun llenwi tri phatent, ac mae’r cyntaf o’r rhain nawr yn rhoi caniatâd mewn tiriogaethau ledled y byd.

Enillodd Ultravision™ Wobr Cutlers 2013 a ddyfarnwyd gan Goleg Brenhinol Llawfeddygol y DU am ddatblygiad rhagorol yn nyluniad offer neu dechneg lawfeddygol. Enillodd y cwmni Wobr Effaith Unico Praxis y DU ar gyfer Darpar Fusnes yn 2014, a Gwobr Arloesi MediWales 2014. Hefyd enillodd wobrau Mentrau Newydd a Dewis y Bobl yn seremoni Gwobrau Rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd 2014. Yn ogystal, derbyniodd Ultravision™ farc CE yn 2014, gan ganiatáu ysbytai i ddefnyddio’r system ar gleifion sy’n cael llawdriniaeth laparosgopig yn aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd.

Ers hynny mae’r cwmni wedi penodi dosbarthwyr mewn 25 o wledydd ac wedi sicrhau £2.1 miliwn i ddatblygu masnacheiddio ei brif gynnyrch ymhellach. Mae’r buddsoddiad newydd yn rhoi cyfalaf i sbarduno mabwysiadu Ultravision™, sydd eisoes wedi’i dreialu ar draws sbectrwm o’r llawdriniaethau laparosgopig mwyaf cyffredin a berfformir mewn llawfeddygaeth gastroberfeddol, gynaecolegol, wrolegol a’r colon a’r rhefr.