Astudiaeth achos

University of Wales Trinity Saint David     Nôl i brifysgolion

Tanio Dyfodol Creadigol Cymru – canolfan newydd ar gyfer y diwydiannau digidol a chreadigol

  • Mae Yr Egin yn brosiect trawsffurfiol sy’n cynnig y cyfle i ddod â gwerth economaidd, diwylliannol a chymdeithasol i Ddinas Ranbarth Bae Abertawe ac i Gymru.
  • Y weledigaeth ar gyfer Yr Egin yw cefnogi diwydiannau cynnwys a digidol a fydd yn adlewyrchu arfer gorau yn y sector creadigol.
  • Mae Yr Egin yn un o 11 prosiect ar draws De Orllewin Cymru fydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn.

Canolfan S4C Yr Egin yw canolfan cyfryngau a digidol newydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) yng Nghaerfyrddin. Gyda’r darlledwr Cymraeg, S4C, fel y prif denant, mae Yr Egin hefyd yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol gan gynnwys technoleg ddigidol a chyhoeddi aml-gyfrwng; addysg ddigidol; cynhyrchu fideo a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffeg; cyfieithu ac is-deitlo, a rheoli ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol yn ogystal â chynnig cyfleusterau desgiau poeth a gofod deori ar gyfer busnesau graddedigion newydd. Mae’r Ganolfan eisoes wedi rhagori ar ei darged deiliadaeth o 20% cyn agor ym mis Medi.

Fodd bynnag, mae Canolfan S4C Yr Egin yn fwy nag adeilad; mae’n brosiect trawsffurfiol sy’n cynnig y cyfle i ddod â gwerth economaidd, diwylliannol a chymdeithasol i Ddinas ranbarth Bae Abertawe ac i Gymru. Disgwylir iddo gael ei ariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe – buddsoddiad o £1.3 biliwn mewn 11 prosiect ar draws De Orllewin Cymru. Mae UWTSD hefyd yn cyfrannu at Ardal Ddigidol Glannau a Dinas Abertawe dan y Fargen Ddinesig drwy ddatblygu Pentref Blwch a Chanolfan Arloesi fydd yn creu gofod deori ac ardaloedd cyd-weithio ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach. Yn amodol ar gymeradwyo achosion busnes, caiff y Fargen Ddinesig ei hariannu gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a’r sector preifat

Mae cyd-leoli a chydweithio gydag amrywiaeth eang o gwmnïau proffesiynol ar draws y rhanbarth yn darparu cyfle i fyfyrwyr UWTSD fanteisio ar brofiad gwaith o ansawdd uchel tra’n creu llu o gysylltiadau a rhwydweithiau, ac felly’n cynyddu cyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiannau creadigol.

Gyda chymaint o gwmnïau creadigol yn dewis sefydlu a datblygu eu busnes yn Yr Egin, bydd y cysylltiad gyda’r Brifysgol, gan gynnwys Coleg Celf Abertawe, yn arwain at ddatblygu llif o dalent, yn ogystal â strwythur cefnogi ar gyfer graddedigion sy’n dymuno sefydlu cwmnïau newydd neu gynnal prosiectau ymchwil a datblygu yn seiliedig ar y diwydiannau creadigol.

Mae rhaglenni academaidd gan gynnwys cyrsiau ôl-raddedig, israddedig a chyrsiau byr hefyd yn cael eu datblygu mewn ymateb i anghenion a heriau presennol y diwydiannau creadigol. Gyda rhaglenni’n cael eu llywio gan y diwydiant, bydd UWTSD yn sicrhau bod ei raddedigion yn meddu ar y sgiliau mwyaf priodol ar gyfer y farchnad fyd-eang o swyddi.