Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

IMPACT (Innovative Materials, Processing and Numerical Technologies)

  • Mae IMPACT yn sefydliad ymchwil peirianneg arloesol gwerth £35 miliwn sydd yn agor yn haf 2019 – yn arbenigo mewn deunyddiau, prosesu a thechnolegau rhifiadol.
  • Fel Canolfan Rhagoriaeth, bydd IMPACT yn cefnogi’r diwydiant peirianneg fyd-eang gydag ymchwil cydweithredol, sylfaenol; gan ddarparu diwydiant gyda chyfleoedd ar gyfer cyd-leoli i ddatblygu deunyddiau a phrosesau newydd y gellir eu defnyddio ar draws y sector peirianneg.

Bydd IMPACT, rhan o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, yn cynnig amgylchedd ymchwil trawsnewidiol, effaith uchel ar gyfer diwydiant a’r byd academaidd i gydweithredu mewn peirianneg a deunyddiau uwch.

Ethos IMPACT yw partneriaethau diwydiant a’r byd academaidd, yn hybu dwyn ffrwyth i syniadau traws-ddisgyblaethol wrth fynd ar drywydd technoleg peirianneg newydd. Cyflawnir hyn drwy ddwyn arbenigedd o’r radd flaenaf ynghyd o’r Coleg Peirianneg, denu talent flaenllaw a gweithio mewn partneriaeth gyda’r cwmnïau mwyaf yn y byd a phartneriaid rhanbarthol.

Bydd ymchwil yn canolbwyntio ar bum thema ymchwil graidd: Technolegau Gweithgynhyrchu y Dyfodol, Mesur Eiddo Deunyddiau y Genhedlaeth Nesaf, Mecaneg Strwythurol Uwch, Clwstwr Dyddodiad Anwedd, a Chanolfan Technoleg Metel.

Ar hyn o bryd mae IMPACT yn gobeithio datblygu partneriaethau gydag academyddion ymchwil a sefydliadau rhyngwladol a chenedlaethol allweddol. Nod IMPACT yw diogelu’r diwydiant deunyddiau a pheirianneg uwch ar gyfer y dyfodol drwy gydweithrediadau sy’n gwella capasiti ymchwil a chynyddu’r gallu i gystadlu, drwy gyflogi 220 o academyddion ac ymchwilwyr ychwanegol. Bydd y gweithrediad yn diogelu £24.6 miliwn o gyllid ymchwil ychwanegol erbyn diwedd Mehefin 2023.

Mae disgwyl i’r ganolfan ymchwil IMPACT agor yn haf 2019, gan ddarparu cyfleoedd i fusnesau cadwyn gyflenwi lleol a swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu. Rhagwelir y bydd yn cynhyrchu dros £2.2 biliwn o fudd uniongyrchol ac anuniongyrchol i’r rhanbarth dros ei gyfnod gweithredol.

Ariennir IMPACT yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe.