Astudiaeth achos

Cross University Collaborations     Nôl i brifysgolion

Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth: Datblygu a chadw sgiliau ymchwil a datblygu i gryfhau’r economi gwybodaeth yng Nghymru

  • Rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd mawr dan arweiniad Prifysgol Bangor sy’n cefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol wedi’u lleoli yn y Gorllewin a’r Cymoedd.
  • Wedi derbyn £73 miliwn i gefnogi’r rhaglen.
  • Cynyddu capasiti ymchwil busnesau bach a chanolig (BBaChau) drwy gysylltu â phrosiectau ymchwil PhD neu brosiectau ymchwil Meistr.
  • Hyrwyddo datblygu sgiliau lefel uwch.

Mae Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn rhaglen Cydgyfeirio Ewropeaidd mawr dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn manteisio ar Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop , mae KESS yn cefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol (myfyrwyr meistr ymchwil a PhD) gyda phartneriaid allanol wedi’u lleoli yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd. Mae ganddo raglen datblygu a hyfforddi sgiliau lefel uwch integredig, sy’n arwain at Ddyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig. Fe wnaeth cam cyntaf y KESS dderbyn £33 miliwn a darparu 453 o leoedd gradd meistr a PhD (230 gradd PhD a 223 gradd meistr ymchwil) gyda sefydliadau o Gymru, ac roedd 61% o’r rhain yn BBaChau.

Yn dilyn rhaglen hynod lwyddiannus KESS I (2009-2014), mae KESS II nawr yn rhedeg, rhaglen fawr dros Gymru gyfan sy’n datblygu ac yn cynnal sgiliau ymchwil a datblygu sy’n angenrheidiol i atgyfnerthu’r economi gwybodaeth yng Nghymru, fydd yn darparu 645 o ysgoloriaethau dros gyfnod o chwe blynedd. Bydd yn galluogi dros 500 o fusnesau i weithio gydag academyddion a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ar brosiectau ymchwil arloesol gyda’r nod o sbarduno twf busnes. Amcanion allweddol KESS II yw:

  • Cynyddu capasiti ymchwil busnesau bach a chanolig (BBaChau) drwy gysylltu â phrosiectau ymchwil PhD neu brosiectau ymchwil Meistr;
  • Annog busnesau bach a chanolig i wneud gwaith ymchwil a recriwtio ymchwilwyr;
  • Paratoi a hyfforddi unigolion i gyfrannu at ymchwil fel gweithwyr proffesiynol;
  • Cefnogi datblygiad technolegau allweddol yn Ardal Cydgyfeirio Cymru; a
  • Hyrwyddo datblygu sgiliau lefel uwch.

Nod KESS II yw cynyddu nifer yr unigolion â sgiliau lefel uwch mewn ymchwil ac arloesi sy’n gweithio mewn busnesau seiliedig ar wybodaeth yng Nghymru.

Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae wyth o brifysgolion Cymru yn cymryd rhan yn KESS II. Mae’r partneriaid yn amrywio o BBaChau i gwmnïau mawr, mentrau cymdeithasol a chyrff cyhoeddus. Mae enghreifftiau yn cynnwys Tenovus Cancer Care, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tata Steel, S4C, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Mencap Cymru, Halen Môn, Qioptiq Ltd., P&S Nano Ltd. a Morlyn Llanw Bae Abertawe. Mae prosiectau KESS II yn cadw anghenion y busnesau sy’n cymryd rhan yn ganolog iddynt. Mae’r rhaglen yn cynnig ffordd rad i gwmni gymryd rhan mewn prosiect ymchwil, ynghyd â chyfle i ddatblygu perthynas hirdymor gyda phrifysgol. Mae KESS II hefyd yn rhoi llwyfan i gael manteisio ar y datblygiadau academaidd diweddaraf a chyfle i ddatblygu ymchwil mewnol a gweithgareddau datblygu.

Mae KESS II yn rhan o rwydwaith trawswladol. Mae myfyrwyr yn elwa o ryngweithio deinamig gyda myfyrwyr ymchwil eraill a’u partneriaid diwydiannol yn rhai o brifysgolion mwyaf blaenllaw Ewrop. Mae cydweithio rhwng prifysgolion a busnesau yn cyfrannu’n sylweddol at gyflogadwyedd myfyrwyr yn y dyfodol, ac mae’r myfyrwyr yn gwerthfawrogi’r profiad o gyd-destun y cwmni. Mae’r rhan fwyaf o raddedigion KESS bellach yn gweithio yn y diwydiant.

‘Mae’r cynllun KESS II wedi bod yn gyfle anhygoel ar gyfer Tenovus Cancer Care. Mae wedi rhoi cyfle i ni fod yn bartner llawer mwy gweithredol yn yr ymchwil ac wedi sicrhau fod ei ganlyniadau yn cael eu rhoi ar waith a’u lledaenu’n eang.’ Dr Ian Lewis, Tenovus Cancer Care.

‘Sylweddolais fod KESS yn sbarduno’r berthynas berffaith rhyngof fi, yr amgylchedd academaidd ac anghenion diwydiannol y byd go iawn. Dysgais nad yw’r gwaith yr wyf yn ei wneud amdanaf fi mwyach nag at ddibenion ehangu gwybodaeth yn unig ond ei fod yn cyfrannu at ddatblygu diwydiant mewn lleoliad go iawn.’
Adrian Mironas, Myfyriwr KESS II PhD, Prifysgol Aberystwyth.

Am ragor o wybodaeth ewch i <http://kess2.ac.uk/>.