Astudiaeth achos

Prifysgol Metropolitan Caerdydd     Nôl i brifysgolion

PDR (Canolfan Ryngwladol ar gyfer Dylunio ac Ymchwil): Dyluniadau arloesol sy’n torri tir newydd

  • Mae PDR yn arloesol o ran gwybodaeth ac arfer ac yn ymgynghoriaeth a chanolfan ymchwil cymhwysol o’r radd flaenaf.
  • Mae PDR yn ymgymryd â gwaith arloesol drwy brosiectau ymchwil cymhwysol mewn partneriaeth â’r diwydiant i feithrin gallu a sicrhau bod gwybodaeth yn parhau i fod yn berthnasol.
  • Mae prosiectau yn niferus ac yn amrywiol; mae gwaith yn cynnwys creadigaethau amrywiol fel datblygu pentwr fajita y bwyty cadwyn Las Iguanas i greu’r genhedlaeth nesaf o dopplers uwchsain meddygol i’w defnyddio â llaw mewn arfer meddygol fasgwlaidd ac obstetrig.

Mae PDR yn ymgynghoriaeth dylunio o’r radd flaenaf ac yn ganolfan ymchwil cymhwysol. Mae ganddo ddull unigryw, yn cymysgu gweithgarwch ymchwil o ansawdd uchel ochr yn ochr ag arfer ymgynghori arobryn, profedig a phrofiadol iawn. Am dros ddau ddegawd mae’r safbwynt hwn a’r diwylliant, y wybodaeth a’r galluoedd sydd wedi’u hadeiladu o’i amgylch wedi cynhyrchu canlyniadau blaenllaw ar gyfer y cwmnïau a’r sefydliadau y mae PDR yn gweithio gyda nhw.

Wedi’i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd mae PDR wedi’i drefnu ar draws wyth o grwpiau, gyda phob un yn esbonydd blaenllaw yn ei faes gyda chefndir helaeth a chatalog cefndirol o brosiectau, arloesi a gwybodaeth arloesol. Mae pob grŵp yn ffynhonnell sy’n enwog yn fyd-eang o arbenigedd ac arfer yn ei faes. Gyda’i gilydd, o dan un to, maen nhw’n cynnig galluoedd, gwybodaeth ac arbenigedd nas gwelwyd o’r blaen ac yn sicrhau fod PDR ar flaen y gad o ran gwybodaeth ac arfer, gan wneud PDR yn ganolfan flaenllaw mewn dylunio ac arloesi.

Yn 2015, derbyniodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd Wobr Pen-blwydd y Frenhines sy’n fawr ei fri am ddefnydd PDR o dechnoleg dylunio a thechnolegau sganio digidol 3D cysylltiedig sy’n cael ei ddefnyddio mewn llawdriniaethau adlunio ar y wyneb yn dilyn clefyd neu drawma. Mae gwaith PDR wedi arwain at lawdriniaethau adlunio llai ymwthiol sydd yn fwy manwl, yn gyflymach, yn fwy diogel ac yn well. Mae effeithiau uniongyrchol yr ymchwil yn cynnwys urddas, cysur ac ansawdd bywyd gwell i filoedd o bobl ac arbedion sylweddol i drethdalwyr y DU.

Mae PDR yn gweithio gyda llawer o gwmnïau o’r radd flaenaf, prifysgolion blaenllaw a grwpiau ymchwil ac adrannau’r llywodraeth. Mae hefyd yn gweithio gyda busnesau newydd arloesol a BBaChau gweithgynhyrchu, cwmnïau gwyddorau bywyd a chyrff sector cyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth gweler http://www.m-sparc.com/