Astudiaeth achos

Prifysgol Bangor     Nôl i brifysgolion

Profi: Gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd

  • Mae Profi yn rhedeg yn flynyddol, yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy.
  • Ar hyn o bryd mae mewn partneriaeth gydag 17 o gyflogwyr a thair elusen.
  • Gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.
  • Yn cael cefnogaeth ariannol gan lawer o fusnesau lleol megis Horizon Nuclear Power a Santander Universities.

Nod y prosiect yw hybu hyder a helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy a hunanwerth drwy gyfres o weithdai wythnosol gyda’r bwriad o gynnig nifer o brofiadau gwahanol i helpu i ehangu gorwelion. Mae’r prosiect newydd gwblhau ei bumed flwyddyn yn llwyddiannus.

Ystyr profi yw profi gwerth ac mae’n elfen allweddol o strategaeth cenhadaeth ddinesig y Brifysgol.

Roedd Horizon Nuclear yn un o noddwyr gwreiddiol y prosiect gan adeiladu ar bartneriaeth y Brifysgol, ond mae hefyd yn ffordd dda o ddenu busnesau llai eraill sy’n noddi ac sy’n elwa ar y cyfle i rwydweithio â chwmnïau mwy fel Horizon, yn ogystal â’r sector dielw a sefydliadau cyhoeddus sy’n ymwneud â nhw, gan fanteisio ar fynediad i ysgolion y Brifysgol a gwirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr yn y Brifysgol.

Fel rhan o Profi, mae elusennau lleol yn cael eu gwahodd i ysgrifennu briffiau ar gyfer disgyblion ysgol mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru sy’n cynnwys materion yn y gymuned sydd angen eu datrys. Gan weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, mae’r disgyblion yn gweithio fel timau cymysg i ddatblygu syniadau am brosiectau i fynd i’r afael â’r materion hyn, gan arwain tuag at rownd derfynol lle mae’n rhaid iddynt ddangos y sgiliau a’r cymwyseddau maen nhw wedi’u meithrin drwy gydol y prosiect a chyflwyno’u syniadau i banel o feirniaid yn y gobaith o ennill £500 ar gyfer ei helusen i redeg eu prosiect.

Yn 2017/18 fe wnaeth Profi dderbyn y grant camu Diwylliant drwy’r bartneriaeth greadigol rhwng Horizon Nuclear Power a Santander Universities, a thrwy ei waith caled a’i lwyddiant cafodd partneriaeth greadigol Horizon Nuclear Power a Profi-Prifysgol Bangor ei roi ar y rhestr fer am Wobr Gymunedol y Celfyddydau a Busnes.

Mae’r prosiect yn dwyn ynghyd nifer o sefydliadau i gefnogi eu cymunedau ac yn parhau i ddatblygu ei bartneriaethau flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Horizon: ‘Mae Profi yn rhan bwysig o’r gwaith a wnawn gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru, yn cefnogi datblygiad sgiliau cyflogadwyedd hanfodol. Rydym yn falch iawn bod y prosiect Profi wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Y Celfyddydau a Busnes ac yn falch iawn o fod yn rhan o’u llwyddiant.’

Cefnogir Profi yn ariannol gan nifer o fusnesau a sefydliadau lleol sef Horizon Nuclear Power, Santander Universities, Jones Bros Civil Engineering UK, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Magnox Ltd, grant camu Diwylliant Celfyddydau a Busnes, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae Profi hefyd yn derbyn cefnogaeth gan NatWest, Undeb y Myfyrwyr Bangor ac mae ganddo bartneriaethau gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog, Gyrfa Cymru a nifer o elusennau lleol.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.bangor.ac.uk/widening-access/projects/2017/profi.php.en.