Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

Darparu Addysg Ddigidol i Gymru

  • Prosiect allgymorth gyda chymunedau ac ysgolion ar draws Cymru gyfan, wedi’i sefydlu gan Brifysgol Abertawe.
  • Yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n mynd i’r afael â diffygion mewn addysg a sgiliau, gan gwmpasu’r holl agweddau ar: ymgysylltu, diwygio cwricwlwm; polisi ac arfer; a hyfforddiant athrawon a datblygiad proffesiynol.
  • Yn 2018, cadarnhawyd y byddai’r Rhaglen Technocamps yn derbyn £5.3 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gefnogi tair blynedd arall o weithgarwch; i ymgysylltu, ysbrydoli a chymell 3,600 o ddisgyblion i ddysgu mwy am Gyfrifiadureg.

Mae Technocamps yn brosiect allgymorth gyda chymunedau ac ysgolion ar draws Cymru gyfan, wedi’i sefydlu gan Brifysgol Abertawe yn 2003, gyda chanolfannau yn adrannau Cyfrifiadureg pob prifysgol yng Nghymru. Eu cenhadaeth yw cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n mynd i’r afael â diffygion mewn addysg a sgiliau, gan gwmpasu’r holl agweddau ar: ymgysylltu, diwygio cwricwlwm; polisi ac arfer; a hyfforddiant athrawon a datblygiad proffesiynol.

Gan fynd i’r afael â holl agweddau addysg cyfrifiadura ar bob lefel o ddechrau’r ysgol gynradd i’r dysgwyr gydol oes fwyaf aeddfed; mae’r prosiect yn cyfrannu at hyfforddiant a datblygiad proffesiynol y rhai mewn cyflogaeth, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol addysg. Bydd y prosiect hefyd yn bwydo i bolisïau addysgol a’r cwricwla; ac yn cynnal ymchwil i ddulliau effeithiol ar gyfer addysgu cyfrifiadura a meddwl yn gyfrifiadurol.

Nod craidd Technocamps yw annog miloedd o ddisgyblion drwy glybiau ar ôl ysgol a gwersylloedd i ddatblygu eu sgiliau cyfrifiadurol ac edrych ar bopeth o ddatblygu ap a chodio i ddeallusrwydd artiffisial. Gan gyflogi 25 aelod o staff, mae’r prosiect eisoes wedi helpu mwy na 40,000 o ddisgyblion ers 2011.

Mae Technocamps wedi darparu gweithdai mewn dros 95% o ysgolion uwchradd y genedl ac wedi cael effaith enfawr ar y cyhoedd yn gyffredinol drwy weithgareddau allgymorth. Mae’r gwaith wedi effeithio ar addysg ledled Cymru, ar lefel polisi cenedlaethol ac ar lefel yr ysgol ym mhob rhanbarth ledled Cymru. Mae nifer yr ysgolion sy’n cyflwyno cyfrifiadureg ar lefel TGAU yn cynyddu’n gyson, ynghyd â lefelau cyrhaeddiad y disgyblion hynny sy’n dewis astudio’r cymhwyster hwn. Mae’r cwricwla ar gyfer y pwnc yn cael ei ddylanwadu gan Technocamps, gan gynnwys gan ddiffiniad y fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd a rhoi hwn ar waith.

Yn 2018, cadarnhawyd y byddai’r Rhaglen Technocamps yn derbyn £5.3 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gefnogi tair blynedd arall o weithgarwch; i ymgysylltu, ysbrydoli a chymell 3,600 o ddisgyblion i ddysgu mwy am Gyfrifiadureg a phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Mae ffocws penodol ar ferched – i helpu i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau mewn Cyfrifiadureg – gyda dwy ran o dair o ddisgyblion sydd wedi’u targedu yn fenywod.

Bydd y rhaglen yn targedu disgyblion o ysgolion sy’n ei chael hi’n anodd cynnig neu ddarparu Cyfrifiadureg ar lefel TGAU gyda’r bwriad o annog a chefnogi ysgolion i’w gynnig yn y blynyddoedd i ddod. Bydd pob person ifanc yn cwblhau Rhaglen Cyfoethogi STEM dros flwyddyn ysgol, gan gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn seiliedig ar Gyfrifiadureg a STEM yn yr ysgol ac ar gampysau prifysgol.

Byddant yn edrych ar nifer eang o bynciau, gan gynnwys rhaglennu Python, systemau Seiber-ffisegol, Datblygu ap a Deallusrwydd Artiffisial. Byddant hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r pynciau hyn mewn amrywiaeth o feysydd pwnc megis mathemateg, ffiseg, cemeg a gwleidyddiaeth.

Mae Technocamps hefyd yn gweithredu fel corff arweiniol ar y Sefydliad Codio (IoC) yng Nghymru. Maer IoC yn gonsortiwm o brifysgolion, busnesau ac arbenigwyr diwydiant sy’n gwasanaethu fel ffocws cenedlaethol i fynd i’r afael â bwlch sgiliau digidol y DU. Fe’i cefnogir yn Lloegr gan grant @30 miliwn gan y Swyddfa Myfyrwyr, ac yng Nghymru gan grant £1.2 miliwn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Yn y cyd-destun hwn, mae 56 o weithwyr busnesau lleol wedi cofrestru ar raglen BSc Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol. Cyflawnir yr addysgu ar y rhaglen gan Gymrodyr Dysgu Technocamps sydd ar yr un pryd yn cyflwyno rhaglen hyfforddi athrawon blwyddyn o hyd achrededig, yn ogystal â chyflwyno Gweithdai Technocamps mewn ac ar gyfer ysgolion.