Astudiaeth achos

Prifysgol De Cymru     Nôl i brifysgolion

Canolfan Datrysiadau Storio Ynni Clyfar i helpu i ryddhau potensial effeithlonrwydd ynni Cymru

  • Prifysgol De Cymru yn gweithio gyda busnesau i sbarduno arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.
  • Helpodd cyllid yr UE, y Brifysgol a chyllid diwydiannol i lansio’r prosiect hwn sydd werth £3.5 miliwn i dreialu technolegau carbon isel a storio ynni newydd.
  • Hyrwyddo technolegau clyfar a helpu Cymru i wireddu ei botensial effeithlonrwydd-ynni.

Bydd y cynllun Hwb Datrysiadau Storio Ynni Clyfar, dan arweiniad Prifysgol De Cymru, yn gweithio gyda busnesau i roi hwb i arloesedd a datblygu cynhyrchion, technolegau a phrosesau newydd ar gyfer y farchnad fasnachol.

Mae’r hwb, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan arloesol Peirianneg Systemau Pŵer a Moduro y Brifysgol yn elwa ar gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd, y Brifysgol a phartneriaid diwydiannol i helpu i lansio prosiect gwerth £3.5 miliwn i beilota technolegau carbon isel a chynhyrchion storio ynni newydd.

Bydd busnesau yn gallu manteisio ar gyfleusterau ymchwil arbenigol y Brifysgol ac arbenigedd academaidd i helpu i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd, gan gynnwys yn y meysydd moduro ac ynni.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Yr Athro Mark Drakeford: ‘Rydym wedi ymrwymo i sbarduno ymchwil arloesol mewn economi carbon isel a bydd cydweithio rhwng busnesau a phrifysgolion yn ein helpu i gyflawni hyn. Mae lleihau ein hôl troed carbon yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru, gan helpu Cymru i wireddu ei botensial effeithlonrwydd ynni a dod yn allforiwr mawr ym maes technoleg effeithlonrwydd ynni a gwybodaeth a phrofiad ymarferol.’

Fe wnaeth yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru, sylw ar ‘brofiad helaeth y Brifysgol o weithio mewn cydweithrediad ag ystod eang o gyrff allanol ym mhob sector o’r economi [ac] mae ganddo enw rhagorol am arbenigedd ym maes ymchwilio i storio ynni/batri, a bydd y gweithrediad Datrysiadau Storio Ynni Clyfar yn seiliedig ar hyn. Bydd yr amrywiaeth eang o wybodaeth sydd ar gael … yn helpu BBaChau… i fanteisio i’r eithaf ar gryfderau ymchwil ac academaidd a bydd yr arloesedd sy’n deillio o hynny yn cynyddu cyfraniad busnesau Cymru i dwf economaidd yn y dyfodol.’