Astudiaeth achos

University of Wales Trinity Saint David     Nôl i brifysgolion

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn ymuno i greu Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru

  • Partneriaeth strategol wedi’i nodi â chreu Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru.
  • Bydd gan y Sefydliad fynediad at dalent myfyrwyr a graddedigion drwy gynnig cyfleoedd cyflogaeth rhan amser, lleoliadau gwaith ac interniaethau.
  • Mae cydweithio’n galluogi’r Brifysgol i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion a chymunedau tra’n sicrhau fod swyddi graddedigion ar gael yn yr ardal.

Mae creu Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru yn dathlu sefydlu partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).

Mae’r bartneriaeth wedi sbarduno perthynas waith newydd rhwng y ddau sefydliad sydd eisoes wedi arwain at ddatblygu nifer o fentrau sy’n gysylltiedig â rheoli data iechyd a bydd yn hwyluso gwaith Dadansoddeg GIG Cymru wrth ddarparu’r wybodaeth a’r dechnoleg sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern a dros saithdeg o wasanaethau digidol i ddefnyddwyr ar draws GIG Cymru ac i rannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Drwy Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru, bydd gan y Gwasanaeth Gwybodeg fynediad at dalent myfyrwyr a graddedigion drwy gynnig cyfleoedd cyflogaeth rhan amser, lleoliadau gwaith ac interniaethau sy’n gysylltiedig ag Ysgol Cyfrifiadura Gymhwysol y Brifysgol. Yn ogystal â hynny, bydd y cydweithio yn galluogi Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i gyfrannu at ddyluniad a darpariaeth rhaglenni academaidd perthnasol yn y Grŵp UWTSD, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, fel rhan o bortffolio cynyddol y Brifysgol sy’n gysylltiedig â diwydiant. Mae WDI yn ddiweddar wedi croesawu’r garfan gyntaf o fyfyrwyr i astudio am brentisiaeth lefel 4 mewn Gwybodeg Iechyd yn ogystal â Phrentisiaeth Gradd Digidol yn y 3 maes canlynol: Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol; Gwyddoniaeth Data Cymhwysol a Rheoli Diogelwch Seiber Gymhwysol

Bydd y fenter hefyd yn cynnig cyfleoedd posibl ar gyfer staff gwybodeg i fanteisio ar ddatblygiad proffesiynol drwy Sefydliad Dysgu Seiliedig ar Waith Cymru arobryn y Brifysgol. Eisoes mae’r bartneriaeth strategol wedi galluogi staff Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i ymgymryd â chyfleoedd ymchwil fel rhan o’u hastudiaethau doethuriaeth, yn ogystal â darparu amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gyfer myfyrwyr Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Brifysgol.

Mae lansio Sefydliad Gwybodeg Digidol Cymru yn un ffordd y mae’r Brifysgol yn gwella profiad y myfyrwyr, staff a phartneriaid. Drwy gydweithio gyda diwydiannau, fel Gwasanaeth Gwybodeg y GIG, nod y Brifysgol yw datblygu cynhyrchion a gwasanaethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion a chymunedau tra’n sicrhau fod swyddi graddedigion ar gael yn yr ardal.

Bydd WIDI yn cydweithio gyda Phrifysgol Chongqin yn Tsieina i rannu arfer gorau yn y meysydd canlynol:

  • Hyfforddi a datblygu gweithlu gwybodeg iechyd gan gynnwys safonau proffesiynol a chysylltiad gyda sefydliadau academaidd perthnasol;
  • Technolegau meddygol a gofal iechyd, gan gynnwys systemau technoleg gwybodaeth (TG), Data Mawr, Eiddo Deallusol (AI, Iechyd Digidol a Gofal Iechyd Clyfar;
  • Y potensial ar gyfer ymgysylltu masnachol fel masnach a buddsoddiad mewn technolegau meddygol a gofal iechyd lle’n briodol ac o fewn fframwaith cyfreithiol cytundebau a/neu gytuniadau masnach rhyngwladol.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Dirprwy-Ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: ‘Mae datblygiad partneriaethau strategol o’r fath gyda Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru, fel Sefydliad Gwybodaeth Digidol Cymru, yn rhan o agenda trawsnewid y Brifysgol sy’n ceisio gwella mynediad at addysg uwch a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i gymunedau lleol a chyflogwyr, yn gwella cyflogadwyedd graddedigion, ac yn galluogi’r Brifysgol i gyflawni ei botensial o gyfrannu at adfywio economaidd y ddinas, Dinas Ranbarth Bae Abertawe a Chymru.’