Astudiaeth achos

University of Wales Trinity Saint David     Nôl i brifysgolion

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Canolfan Arloesedd Technoleg Cynorthwyol (ATIC)

  • Dyluniwyd i gefnogi ymchwil cydweithredol mewn iechyd a lles.
  • Yn defnyddio meddwl am ddyluniadau ac arloesi strategol i gynyddu a chefnogi trosi ymchwil a phrosesau arloesi i gynhyrchion, gwasanaethau a systemau gwell, yn enwedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  • Yn gweithio gyda chlwstwr o bartneriaid strategol o’r byd academaidd, y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Partner allweddol yw Cerebra, elusen ymchwil blaenllaw sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n byw gyda chyflyrau niwrolegol difrifol.

Mae gan y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol, rhan o Goleg Celf Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD), hanes amlwg o ddarparu ymchwil a datblygiad yn seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmnïau meddygol ac elusennau sy’n ymwneud â gofal iechyd. Mae gwaith ATiC yn canolbwyntio’n bennaf ar fodau dynol ac yn cael ei arwain gan ddylunio sy’n galluogi ymchwilwyr i ddefnyddio ymyriadau creadigol i wella iechyd a lles. Mae gan ATiC bartneriaeth sefydledig gyda Cerebra, elusen ymchwil blaenllaw i gefnogi plant gyda chyflyrau niwrolegol. Mae’r tîm wedi datblygu nifer o ddatrysiadau dylunio cynnyrch pwrpasol i alluogi plant i chwarae, cynyddu eu symudedd a gwneud bywyd teuluol yn haws.

Pan na fydd cynhyrchion sydd ar gael yn fasnachol yn diwallu anghenion cymhleth y plentyn, mae tîm Cerebra yn dylunio ac yn creu cynhyrchion pwrpasol iddyn nhw er mwyn cyflawni eu potensial a chael eu cynnwys mewn gweithgareddau prif ffrwd. Dros 10 mlynedd, mae’r tîm wedi datblygu llawer o gynhyrchion pwrpasol i gynorthwyo gyda heriau byw dyddiol plant ag amrywiaeth o gyflyrau niwrolegol fel awtistiaeth a pharlys yr ymennydd. Mae ATiC yn gweithio gyda Cerebra i ddarparu cefnogaeth academaidd sy’n canolbwyntio ar y diwydiant ar gyfer ymchwil ac arloesi. Gall hyn gynnwys datblygu prototeipiau a chyngor ar weithgynhyrchu.

Pan fo’n bosibl, mae’r cynhyrchion yn drwyddedig i gwmnïau trydydd parti i gynhyrchu ffi breindal ar gyfer y bartneriaeth. Maen nhw wedi cynnwys:
Offer treiathlon ar gyfer dwy ferch ifanc. Fe wnaeth Cerebra ganŵ sefydlog a chadair olwyn rhedeg/beicio.
Helmed marchogaeth ar gyfer bachgen gyda siâp pen unigryw. Datblygodd Cerebra broses sganio a mowldio i alluogi creu helmed bwrpasol fyddai’n galluogi’r bachgen i farchogaeth gyda’i ffrindiau ysgol.
Seddi cefnogol symudol, ramp awtomataidd i alluogi cymryd rhan mewn chwaraeon a chynnydd mewn annibyniaeth, cynhyrchion i alluogi sglefrio iâ a syrffio, a helpu gyda chwsg ac adborth synhwyraidd.

Mae ATiC hefyd yn rhan o Accelerate, Cyflymydd Technoleg ac Arloesi Iechyd Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ac a arweinir gan Ganolfan Gwyddorau Bywyd Cymru ac sy’n cynnwys UWTSD ,Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe. Mae Accelarate yn gweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant i gyflymu’r broses o drosi syniadau yn gynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd, ac i gyflymu’r broses o ddefnyddio a mabwysiadu cynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd mewn iechyd a gofal, gan greu gwerth economaidd parhaus yng Nghymru.