Astudiaeth achos

Prifysgol De Cymru     Nôl i brifysgolion

Gweithio mewn partneriaeth i wella diogelwch ar y rheilffyrdd

  • Cefnogaeth werth £4.2 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru
  • Ei nod yw darparu cymorth ymchwil a datblygu ar gyfer BBaChau (mentrau bach a chanolig) yn y Cymoedd, y Gorllewin a Gogledd Cymru.
  • Addysgu plant drwy realiti rhithwir am beryglon rheilffyrdd.

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol De Cymru yn credu fod arloesi yn rhan hanfodol o dwf busnes. Mae’r Ganolfan yn cefnogi busnesau Cymru sy’n ceisio creu cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau newydd, drwy brosiectau ymchwil cydweithredol a ariennir.

Mae’r Ganolfan yn rhagweld Cymru lle mae busnesau yn arloesi yn barhaus, gan ddefnyddio technolegau datblygol i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau blaenllaw i’r farchnad fydd yn llywio’r dyfodol. Ei nod yw cyfrannu at amgylchedd lle mae’r wybodaeth a’r gallu i arloesi yn sbardunau busnes allweddol.

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol wedi bod yn gweithio gyda Motion Rail i gynhyrchu system realiti rhithwir sy’n gallu rhoi ffordd ddiogel i ddefnyddwyr ddysgu am y peryglon a gyflwynir gan reilffyrdd gan ddilyn cyngor a chymorth gan raglen cefnogi busnes blaenllaw Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru, y mae Motion Rail wedi’i gynhyrchu.

Yna sefydlwyd cangen nid-er-elw busnes i gymryd y dechnoleg i mewn i ysgolion i addysgu plant am beryglon y gallent wynebu amgylch rheilffyrdd. Defnyddio technoleg ddatblygol i addysgu plant a gweithwyr rheilffyrdd ynghylch diogelwch ar y rheilffyrdd.

Mae offer arbenigol sy’n gallu helpu plant i ddeall peryglon rheilffyrdd wedi’u datblygu, gan ddefnyddio dull academi hyfforddi realiti rhithwir ar gyfer diogelwch traciau a defnyddio ei arloesedd i gyrraedd marchnadoedd cystadleuol.

Nod y prosiect yw cynyddu ymwybyddiaeth a lleihau digwyddiadau drwy wneud y gweithlu yn ymwybodol o’r amser priodol sydd ei angen i symud o’r ffordd pan fo trên yn agosáu, gan roi senario amser go iawn iddynt mewn amgylchedd diogel. Mae hyn yn sicrhau cydymffurfiaeth ac yn arbed bywydau. Yn ogystal, mae’r prosiect yn addysgu plant a’r genhedlaeth nesaf o ddefnyddwyr rheilffordd, a thresmaswyr posibl, am berygl y rheilffordd a’r ffordd briodol o negodi croesfannau lefel a llwybrau croesi.

Mae’r rhaglen wedi derbyn cefnogaeth gwerth £4.2 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. Nod ERDF yw darparu cymorth ymchwil a datblygu ar gyfer BBaChau (mentrau bach a chanolig) yng Nghymoedd De Cymru, y Gorllewin a Gogledd Cymru.

Dywedodd Andy Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr Cymru a Lloegr yn Network Rail: ‘Mae gan Brydain un o’r rheilffyrdd mwyaf diogel yn Ewrop ond ni allwn fod yn hunanfodlon. Wrth i’r rheilffordd barhau i fynd yn brysurach, mae’n rhaid i ni barhau i weithio’n galed er mwyn sicrhau fod pobl ifanc yn ymwybodol o’r peryglon sy’n bodoli ar a ger y traciau. Rydym yn falch o fod ar flaen y gad o ran arloesedd yn y diwydiant rheilffyrdd, felly mae’n wych gweithio gyda Motion Rail, a chefnogi eu darpariaeth o sesiynau diogelwch realiti rhithwir mewn ysgolion. Drwy ymgysylltu â phobl ifanc yn gynnar, gallwn godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y rheilffyrdd, a helpu i gadw’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu yn ddiogel.’