Newyddion

Ymateb Prifysgolion Cymru i adroddiad ar Covid-19 a’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

Mewn ymateb i adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru sy’n manylu ar y risgiau ariannol sy’n wynebu prifysgolion yng Nghymru o ganlyniad i argyfwng COVID-19, meddai llefarydd ar ran Prifysgolion Cymru:

“Fel yr amlygwyd gan yr adroddiad hwn, mae risgiau ariannol sylweddol yn wynebu prifysgolion yng Nghymru o ganlyniad i argyfwng COVID-19. Yn ogystal â’r incwm ffioedd dysgu y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad hwn, mae prifysgolion hefyd yn wynebu’r posibilrwydd o effeithiau negyddol ar ystod o feysydd eraill gan gynnwys incwm ymchwil, llety ac arlwyo.

“Gwyddwn fod prifysgolion yn bwysicach i’r economi yng Nghymru o gymharu â rhannau eraill o’r DU, gan gynhyrchu £5bn o allbwn a chynnal bron i 50,000 o swyddi; byddai unrhyw grebachu sylweddol yn y sector yn cael sgil-effeithiau ar swyddi, yr economi ranbarthol, cymunedau lleol a myfyrwyr.

“Mae prifysgolion Cymru hefyd yn gwneud cyfraniadau pwysig i gynorthwyo’r ymdrech genedlaethol wrth ymateb i COVID-19, a bydd ganddyn nhw ran hanfodol i’w chwarae yn adferiad Cymru o’r argyfwng hwn.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gymryd camau brys i ddarparu cymorth i sicrhau bod prifysgolion yn gallu goresgyn yr heriau difrifol iawn hyn, ac i amddiffyn myfyrwyr, cynnal ymchwil, a chadw ein gallu i yrru adferiad yr economi a chymunedau.

“Yn ddiweddar, mae sefydliad Prifysgolion Cymru wedi gweithio gyda Phrifysgolion y DU i gynorthwyo â datblygiad pecyn cytbwys Prifysgolion y DU o gynigion i liniaru’r heriau hyn a sicrhau bod y sector yn gallu chwarae rhan allweddol yn adferiad y DU. Rhaid i ymateb cychwynnol Llywodraeth y DU i’r cynigion hyn, a gyhoeddwyd ar 4 Mai 2020, fod yn gam cyntaf tuag at becyn llawn o gymorth wedi’i ddatblygu gan y DU a llywodraethau datganoledig i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r sector.”