Newyddion

Ymateb Prifysgolion Cymru i adroddiad Adolygiad Diamond

Mae Prifysgolion Cymru heddiw’n croesawu cyhoeddi Adolygiad Diamond ar ariannu addysg uwch a threfniadau cyllid myfyrwyr i Gymru, a’i ymrwymiad i ddod o hyd i ateb cynaliadwy ar gyfer myfyrwyr a phrifysgolion. Hoffem ddiolch i Syr Ian ac aelodau’r panel am eu hymrwymiad i gyflawni hyn dros y ddwy flynedd diwethaf.

Cred Prifysgolion Cymru y bydd cynnig grantiau cynhaliaeth trwy brawf modd i fyfyrwyr o Gymru yn rhoi’r cyfle i lawer mwy o bobl dalentog drawsnewid eu gobeithion bywyd trwy fynd i brifysgol. Mae digon o dystiolaeth yn dangos fod angen cefnogaeth ariannol ar fyfyrwyr wrth astudio ac rydym felly’n falch i weld yr argymhelliad y dylid darparu’r gefnogaeth honno.

Yn ogystal â’r gefnogaeth hon i fyfyrwyr, ac o gofio’r heriau sydd o’n blaenau, mae’n rhaid inni sicrhau ein bod yn cadw ein system brifysgol safon byd yng Nghymru. Mae cyllid prifysgolion ar gyfer blaenoriaethau allweddol – ymchwil o ansawdd, darpariaeth ran-amser a phynciau drud fel meddygaeth – yn hollbwysig os yw ein prifysgolion yn mynd i barhau i fod yn rym cadarnhaol er lles pobl ac economi Cymru.

Credwn fod y llywodraeth flaenorol yn iawn i droi at banel annibynnol i wneud argymhellion ar gyfer llwyddiant a chynaliadwyedd hirdymor y sector. Wrth inni edrych i’r dyfodol, prifysgolion, a’r gyfran gynyddol o bobl sy’n astudio ynddynt, fydd gyrwyr allweddol y broses o greu trawsnewidiad economaidd a chymdeithasol yng Nghymru. Gobeithiwn, yn sgil y gefnogaeth drawsbleidiol i’r Adolygiad, y gallwn adeiladu consensws ynghylch gwerth prifysgolion a’u myfyrwyr i Gymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni ei nod o weithredu’r argymhellion yn fuan. 

—DIWEDD— 

Nodiadau i Olygyddion

  • Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rhys Flowers ar 029 2044 4092 neu rhys.flowers@four.cymru
  • Canllaw byr i ariannu prifysgolion a chyllid myfyrwyr yng Nghymru (Medi 2016)
  • Maniffesto Prifysgolion Cymru (Tach 2015)
  • Cyflwyniad i Adolygiad Diamond (Gwanwyn 2015)