Newyddion

Datganiad Prifysgolion Cymru ar ddychwelyd i ddysgu wyneb-yn-wyneb

Mae prifysgolion yng Nghymru wedi penderfynu parhau i ddarparu mwyafrif eu haddysgu ar-lein tan y Pasg.

Gwnaed y penderfyniad hwn ar yr adeg hon i roi sicrwydd i fyfyrwyr ar gyfer yr wythnosau nesaf. Mae’r dull cydweithredol a fabwysiadwyd rhwng y llywodraeth, prifysgolion, myfyrwyr a staff wedi ein helpu i wneud y gorau o’r amgylchiadau anodd iawn hyn. Bydd prifysgolion yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae’n bwysig nodi bod myfyrwyr ar amryw o gyrsiau eisoes wedi mynd yn ôl i addysgu wyneb-yn-wyneb, gan gynnwys llawer o gyrsiau sydd â gofynion ymarferol neu leoliad gwaith. Rydym yn rhagweld y bydd nifer fach o fyfyrwyr ychwanegol yn dychwelyd i gampysau cyn y Pasg, lle mae angen hyn i gwblhau neu i gyflawni deilliannau dysgu, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau ac adnoddau.

Gall myfyrwyr a fydd yn defnyddio cyfleusterau neu adnoddau dysgu ar y campws yn ystod yr wythnosau nesaf fod yn hyderus bod ein campysau yn parhau i fod yn amgylcheddau diogel, lle gellir cadw pellter cymdeithasol, gyda phrotocolau glanhau llym.

Bydd prifysgolion cyn bo hir yn cyfathrebu unrhyw gynlluniau diwygiedig i fyfyrwyr a staff.

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd i bawb. Mae llesiant myfyrwyr a staff yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i brifysgolion yng Nghymru, a byddem yn annog unrhyw fyfyriwr sy’n wynebu anawsterau neu galedi i siarad â’u sefydliad.