Newyddion

Trefniadau clirio Prifysgolion 2013 – datganiad

Dangosodd ystadegau a gyhoeddwyd ddoe gan gorff derbyn myfyrwyr y DU UCAS, fod dros 8% yn fwy o fyfyrwyr wedi’u derbyn i brifysgolion Cymru nac yn 2012, sef cyfanswm o 1,440 yn fwy o dderbyniadau yn 2013. Cyhoeddwyd y ffigyrau wrth i ddisgyblion ysgol yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a Chymru dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch.

Dywedodd llefarydd o Addysg Uwch Cymru: “Llongyfarchiadau mawr i fyfyrwyr a gasglodd eu canlyniadau, ac i’r sawl a gafodd leoedd yn eu dewis brifysgol. Ar gyfer y sawl na chafodd y graddau angenrheidiol, mae pob prifysgol yng Nghymru yn cynnig lleoedd trwy clirio a’n cyngor i fyfyrwyr na chawsant y graddau roedd eu hangen arnynt yw peidio digalonni a chysylltu â chanolfannau clirio’r prifysgolion. Mae addysg uwch yn fuddsoddiad rhagorol ac mae cyflogwyr yn dweud wrthym y bydd angen mwy o bobl â sgiliau lefel graddedigion arnynt yn y blynyddoedd nesaf. Mae 91% o raddedigion o gyrsiau gradd gyntaf llawn amser yng Nghymru yn cael swydd chwe mis ar ôl gadael addysg uwch – sy’n uwch na chyfartaledd y DU. Yr allwedd i fyfyrwyr yw gofalu eu bod ar y cwrs sy’n gweddu iddynt, a dylent geisio cael cymaint o wybodaeth ag y gallant oddi wrth ymgynghorwyr a phrifysgolion”.

Dylai ymgeiswyr sy’n brin o’r canlyniadau roedd eu hangen arnynt geisio mynd i mewn i clirio, a chysylltu â swyddfeydd derbyniadau’r prifysgolion i weld a allent dderbyn cynnig is. Dylai ymgeiswyr ystyried hefyd cysylltu â gwasanaethau gyrfaoedd, er enghraifft, Gyrfa Cymru.

Gellir cysylltu â chanolfannau clirio prifysgolion Cymru trwy ddefnyddio’r manylion hyn:

  • Clirio Prifysgol Aberystwyth – neu 01970608599
  • Clirio Prifysgol Bangor – neu 08000851818
  • Clirio Prifysgol Fetropolitan Caerdydd – neu 03003300755
  • Clirio Prifysgol Caerdydd – neu 02920876000
  • Clirio Prifysgol Glyndŵr – neu 01978293439
  • Clirio Prifysgol Abertawe – neu 08000949071
  • Clirio Prifysgol De Cymru – neu 08455760606
  • Clirio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan) neu 03005005054
  • Clirio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Metropolitan Abertawe) – neu 01792481010

Gellir gweld ffigyrau UCAS yma.