Newyddion

Cymru’n llofnodi datganiad o fwriad i arwain y ffordd ar defnyddio adnoddau addysg ar-lein

Mae’r sector prifysgolion yng Nghymru heddiw, ddydd Iau 19 Medi, wedi llofnodi datganiad o fwriad i sefydlu defnydd adnoddau ar-lein gan staff a myfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru. Ymrwymiad cyhoeddus yw’r datganiad hwn sy’n ategu’r gwaith a gyflawnwyd gan grŵp arbenigol o gynrychiolwyr ar ran prifysgolion, myfyrwyr ac asiantaethau sector allweddol yng Nghymru.

Wrth wneud sylw ar y fenter, dyma eiriau’r Athro Colin Riordan:
“Fel Cadeirydd Addysg Uwch Cymru, mae’n rhoi boddhad mawr imi lofnodi’r Datganiad Bwriad Addysg Agored heddiw, gan sefydlu Cymru’n un o’r sectorau addysg uwch cenedlaethol cyntaf yn y byd – os nad y cyntaf – i ddatgan ein bod yn genedl addysg agored. Bellach mae sector Addysg Uwch Cymru’n sefyll ar flaen y gad yn y chwyldro addysg ddigidol sy’n digwydd ar draws y byd.

“Mae cynyddu’r gyfran o wybodaeth yn gyfrifoldeb y mae’n rhaid inni ei goleddu a chredwn yn gryf ein bod yn cyflawni’r ddyletswydd hon drwy sefydlu ymarfer addysg agored ar draws sector addysg uwch Cymru trwy ein bwriad a’n gweithredoedd o ddydd i ddydd.”

Bydd cyfres o brosiectau’n ategu’r datganiad a wnaed heddiw, gyda’r nod o sicrhau y gall staff a myfyrwyr yng Nghymru ddatblygu a defnyddio adnoddau ar-lein, gan ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl yn ein prifysgolion. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn darparu £150,000 i ariannu’r gwaith cychwynnol. Dyma oedd gan Brif Weithredwr y Cyngor Cyllido, David Blaney, i’w ddweud am y fenter:

“Mae prifysgolion Cymru wedi gwneud yr ymrwymiad pwysig hwn i ddarparu adnoddau ar-lein, ac rydym yn falch ein bod wedi medru cefnogi dyddiau cynnar Cymru fel cenedl addysg agored. Ers tro byd rydym wedi annog sefydliadau i ddefnyddio a choleddu technoleg er mwyn sicrhau bod dysg yn fwy hygyrch a pherthnasol i donnau newydd o fyfyrwyr, y mae eu disgwyliadau’n tyfu ac yn newid, ac i’r byd mawr ehangach.”

Un o’r datblygiadau cyntaf fydd cwrs ar-lein ar ymgynefino â bywyd prifysgol yn yr wythnosau cynnar, a bydd yn cynnwys tri modiwl: bydd ‘Staying Alive’ yn ystyried y cyfnod cyn cofrestru, gan gynnwys diogelwch yn ystod Wythnos y Glas; testun ‘Learning to Float’ fydd sut i fyw drwy’r wythnos gyntaf; a bydd ‘Getting Stuck In’ yn trafod beichiau gwaith ac amserau caled. Caiff y fersiwn byr hwn o gwrs ar-lein agored enfawr (MOOC), neu SMOOC fel y’i gelwir, ei gyflwyno mewn partneriaeth ag Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC) a bydd ar gael ledled y byd o 2014.

Meddai Llywydd UCMC Stephanie Lloyd, “Mae’n wych gweld Cymru’n symud i gyfeiriad adnoddau ac ymarfer addysgol agored sydd yn ein barn ni yn helpu pobl i ymgysylltu ag addysg a hwythau efallai wedi’u cloi allan o’r blaen. Bydd hyn yn cynnig llwyfan i sicrhau bod Cymru’n genedl sy’n rhannu ei chreadigrwydd addysgol ac yn creu cymuned ddysg ledled y wlad. Rydym yn falch iawn o gefnogi’r cwrs SMOOC ar Ymgynefino gan fod hyn yn hollbwysig er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd prifysgol a bydd yn arf defnyddiol i gynorthwyo myfyriwr i wneud y newid. Rhaid inni sicrhau bod y cwrs yn brofiad sydd wedi’i deilwra ar gyfer y myfyrwyr ac y caiff ei weld fel proses drwy gydol cyfnod y myfyriwr yn y brifysgol.”

Ar lefel ehangach, mae prifysgolion yng Nghymru eisoes yn dechrau ar eu cynlluniau uchelgeisiol eu hunain ar gyfer addysg ar-lein, ac mae’r maes yn destun adolygiad gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Bydd prifysgolion Cymru’n rhoi cyflwyniad ar fabwysiadu modelau addysg agored ar lefel genedlaethol, a phrofiad Cymru yn hynny o beth, mewn cynhadledd addysg agored sydd i’w chynnal yn yr Unol Daleithiau. Mae Cymru wedi ei dewis hefyd i fod yn gartref i gynhadledd addysg agored Brydeinig OER2015.