Newyddion

Prifysgolion Cymru yn llofnodi datganiad o fwriad yn gosod Addysg Agored ynghanol eu strategaethau

Mae’r Datganiad diweddar gan sefydliadau addysg uwch yng Nghymru o’u bwriad i symud tuag at ffordd agored o weithio yn gosod Cymru ar flaen datblygiadau Addysg Agored (AA) ac yn golygu mai hi yw’r genedl gyntaf i osod AA mewn strategaeth genedlaethol.

Mae’r Datganiad yn ddatblygiad derbyniol ac amserol iawn i AA yn y Ddeyrnas Unedig (DU) ac yn fyd-eang. Mae’n dangos yn glir fod Is-gangellorion yng Nghymru yn credu fod gan AA y potensial i godi proffil y sector yng Nghymru a’i gyflwyno i gynulleidfa fyd-eang yn fodd o ddenu a chadw talent, boed yn fyfyrwyr neu o’r cymunedau academaidd ac ymchwil.

Yn sgîl cwblhau rhaglen Adnoddau Addysgol Agored y DU (UKOER) yn 2012 a’r llu o newidiadau i ffioedd a chyllid yn y sector AU yn y DU yn y blynyddoedd diwethaf, roedd rhai yn poeni y byddai’r agenda agored yn cael ei anghofio. Ofnai rhai, wrth i gystadleuaeth ymhlith prifysgolion gynyddu, y byddai agwedd warchodol at adnoddau a chynnwys addysgu a dysgu yn datblygu. Fodd bynnag, y gwrthwyneb yn llwyr a ddigwyddodd, ac mae nifer o weithgareddau AA wedi ymddangos a chryfhau dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Yn wir, mae Awdurdod Cymwysterau Yr Alban (SQA) newydd lansio prosiect yn ymchwilio’r defnydd o Fathodynnau Agored Mozilla er mwyn ‘galluogi mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr arddangos eu cyflawniadau’, ac mae’r Gymdeithas Technolegwyr Dysgu (ALT) newydd gychwyn Grwp Diddordeb Arbennig AA er mwyn adfywio a chynnal y gymuned AA ôl-UKOER.

Mae prifysgolion ar draws y DU yn ymrwymo i AA, ac mae Prifysgol Northampton wedi lansio eu prosiect Open Northampton yn ddiweddar i ‘roi Northampton ar y map adnoddau addysgol agored (OER) byd-eang mewn 24 mis’, ac mae Prifysgol Kingston newydd ymroi i geisio manteisio ar OER er mwyn ategu a chyfoethogi eu profiad dysgu.

Nid cenhedloedd y DU yn unig sy’n rhoi sylw i AA. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd newydd lansio ‘Open Education Europa – the gateway to European innovative learning’, sef cadwrfa o ddeunyddiau OER a MOOC ar draws Ewrop a gyflwynwyd yn adnodd cydlynol ar gyfer y rhanbarth.

Cymerodd prifysgolion ledled Cymru ran yn rhaglen UKOER ar hyd y tair blynedd, ac o’r herwydd gall y fenter hon fanteisio ar gorff o brofiad ac arbenigedd. Un o gryfderau’r gweithgarwch hwn fydd y wybodaeth a’r arfer sy’n bodoli’n barod, ac mae’n anorfod y gelwir ar yr unigolion hynny i helpu lledu’r gair am AA i’w cydweithwyr yn eu sefydliadau eu hunain ond yn genedlaethol hefyd. Mae’r Datganiad hwn yn rhoi cyfle i’r sector yng Nghymru gyfrannu at y cwestiynau ymchwil a godwyd gan adroddiad terfynol UKOER a llawer un arall. Byddai gwerth Adnoddau Addysgol Agored (OER) yn symbylu diddordeb ac yn denu myfyrwyr i gyrsiau, lefelau ail-ddefnyddio OER, a’r lefel o ddiddordeb gan ddysgwyr gydol oes yn OER oll yn gwneud cyfraniad o bwys i’r drafodaeth a’r seiliau ymchwil ar gyfer Addysg Agored.

Mae’r Datganiad a’r ymrwymiad sy’n rhan ohono yn dangos fod AA, yn hytrach na’i fod wedi cael ei roi i’r naill ochr a’i archifo’n syniad gwych arall a fethodd, yn mwynhau adfywiad wrth i fwy a mwy o sefydliadau, cyrff ariannu a llywodraethau ddeall y potensial mae’n ei gynnig i greu newid. Mae Cymru’n arwain y dadeni hwn.

Alex Fenlon
Swyddog Datblygu Academaidd – Dysgu Ar-lein
Academi Addysg Uwch